Limuzin bérlés - Partylimuzin

  • Limuzin bérlés Budapest - Chrysler 300 C arany limuzin bérlés - slideshow képek
  • Limuzin bérlés Budapest - Chrysler 300 C arany limuzin bérlés
  • Limuzin bérlés Budapest - Chrysler 300 C arany limuzin bérlés - belső
  • Limuzin bérlés Budapest - Chrysler 300 C arany limuzin bérlés - panoráma tető
Limuzin bérlés: +36 70 513 4553

Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) -hatályos 2017.01.01-határozzák meg a Dobos Gábor EV. (székhely: 1032. Budapest. Ágoston utca 18. 6/58, adószám: 66674539-1-33) (”Megbízott”) kizárólagos tulajdonában álló, és az Megbízott által üzemeltetett ( https://www.partylimuzin.net) domainen elérhető, ”PARTYLIMUZIN” elnevezésű weboldal (”Weboldal”) valamint a Megbízott által nyújtott szolgáltatások felhasználásának, igénybevételének valamint a személyesen illetve más elektronikus úton történő szolgáltatásoknak a feltételeit. Megbízott az PARTYLIMUZIN márkanév alatt fejti ki tevékenységét.

A megbízott a 472/2017. (XII.28) Korm. sz. rendelet, és a  261/2011. (XII. 7.) Kormány rendeletben foglaltak szerint végzi tevékenységét. 

Megbízónak minősül minden olyan természetes személy, vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Megbízott szolgáltatását igénybe veszi, illetve megrendelést ad le (”Megbízó”).

Megbízott bármely szolgáltatásainak igénybevételével, megrendelés leadásával, szolgáltatás igénybevételével a Megbízó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Amennyiben a Megbízó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Megbízott által nyújtott szolgáltatások igénybevételére.

A Megbízó jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői a jelen ÁSZF-ben Megbízott megnevezéssel szerepelnek, a Weboldalon pedig ”PARTYLIMUZIN” néven.

Megbízás tárgya, Megbízott feladata

A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Megbízó és a Megbízott között jön létre akkor, amikor Megbízó igénybe veszi a Megbízott szolgáltatásait és elfogadja a jelen ÁSZF-et személyesen, írásban vagy ráutaló magatartással.

A szerződés célja a Megbízók számára programokat és eseményeket megszervezni, szolgáltatásokat elérhetővé tenni. (a továbbiakban együttesen: szolgáltatás vagy szolgáltatások)

Megbízó a fenti szolgáltatást elsősorban csomagok/programok értékesítése útján végzi el. Az egyes csomagok tartalma különbözhet, vagy a Megbízó egyedi megrendelést adhat le. A Megbízó megrendelése lehet egyedi de személyre szabott is.

Megbízó díjat tartozik fizetni Megbízottnak az általa nyújtott, rendezvény csomag program/programok szolgáltatás szervezéséért.

Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja.

A megrendelés megküldésével és annak Megbízó általi visszaigazolásával a szerződés még nem jön létre. Az ajánlat akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A Megbízókkal megkötött szerződéseket a Megbízott nem iktatja, azokat nem tárolja.

A szerződés létrejötte

Megbízó felveszi a kapcsolatot a weboldalon, telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levelezési címen keresztül a Megbízottal.

Megbízott a kapcsolatfelvételt követően árajánlatot küld, mely ajánlat érvényességének határidejét meghatározza Megbízott. Az ajánlatot vagy csomag formájában kínálja a Megbízott, vagy az egyedi igényeknek eleget téve, személyre szabott ajánlatot küld.

Felek az ajánlatban foglaltakat egyeztethetik, módosíthatják. Ha a Megbízó szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére olyan utasítását ad, amit a Megbízott nem tud, vagy nem akar teljesíteni, a Megbízott a szerződést nem köteles megkötni. A Megbízó a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy nem köteles megkötni. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

Amennyiben Megbízó az egyeztetett ajánlatot el kívánja fogadni, akkor a rendezvény lebonyolítása előtt foglalót köteles fizetni. Ha a programnak a  limuzinos utazás is a része, a limuzin bérlésért a Megbízó minimum 40% foglalót köteles fizetni. A vállalkozás fő tevékenysége autóbuszos díj ellenében végzett személyszállítási szolgáltatás. Az ügyfél a weboldalra történő belépésekor és a weboldal használatával magára kötelezően fogadja el, hogy csak természetes személyeket szolgálhatunk ki!

Autóbusszal történő díj ellenében végezhető belföldi különjárati személyszállítás, az üzemeltető székhelye szerinti közlekedési hatóság által az e célra kiadott igazolvánnyal, és a különjárati személyszállítási tevékenységről szóló jogszabályban meghatározott módon és feltételek teljesítése esetén végezhető.

Kiegészítés és kormányrendelet:  261/2011. (XII. 7.)

Megbízott az összeg számlán történő jóváírást egy munkanapon belül visszaigazolja Megbízó felé, ezzel egyben a szerződés létrejöttét is.

Fizetés

A Megbízó a szolgáltatás díját két részletben fizeti. Az első részletet a foglalt programokon történő részvétel megkezdését illetve a szolgáltatások igénybevételét megelőzően kell megfizetni. A rendezvény lebonyolítása közben -előtt vagy után- köteles a megrendelő a fennmaradó szolgáltatási díjat megfizetni.

Az ajánlatban megadott szolgáltatás árak minden esetben a Megbízó által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó árak, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

Amennyiben a Megbízó az Ajánlatban meghatározott valamely szolgáltatás elvégzésére meg kívánja bízni Megbízottat, úgy banki átutalásos formában fizetheti azt ki.

Megbízott banki adatai utalás/befizetés esetére: OTP Zrt bank 11773133-12219542-00000000.

A szolgáltatás díja akkor minősül megfizetettnek átutalásos fizetés esetén, amennyiben azt a Megbízott fenti számláján jóváírják.

Átutalásos fizetési mód vagy befizetést követően Megbízott köteles a Megbízó által megfizetett összegnek a Megbízott számláján történő jóváírását visszaigazolni felé, késedelem nélkül, de legfeljebb egy munkanapon belül.

A Megbízott megbízási díjra akkor is jogosult, ha eljárása/szervezése nem vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a Megbízott szándékosan felróhatóan járt el.

A program napján történő lemondása, esetleg időpontban való nem teljesülő módosítása esetén, a teljes program követelhető. Előleg fizetése esetén, ebben az estben nem kerülhet sor a program díjának/foglalőjának visszautalására. A díj visszautalása ezen kívül eső egyéb esetekben egyedi elbírálás alapján, kerül kiszámolásra. Az egyedi elbírálásról már a program foglalásakor tájékozódhat, hiszen ez több tényezőtől is függ. A bevont partnerek száma, tervezett dátum és időpont, az esemény hossza, és a vendégszám is befolyásoló tényező.

Teljesítés

Az ajánlatban feltüntetett szolgáltatások igénybe vételével és részletes programmal az ajánlat illetve az azt követő egyeztetések minden szükséges információt részletesen tartalmaznak.

Megbízott a Megbízó felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy megvásárolt programcsomag felhasználási ideje alatt a Megbízó elmulasztja a beváltását.

A Megbízó az abban foglalt időpontban és helyen jogosult az ott meghatározott szolgáltatás igénybevételére. Programmódosítására a legtőbb esetben, csak írásban van lehetőség.

A díjak megfizetéséről a Megbízott bizonylatot vagy számlát állít ki a Megbízó részére.

A szolgáltatás teljesítése érdekében Megbízó bizonyos személyes adatokat (név, megvásárolt csomag, egyedi azonosító szám, elérhetőség) továbbíthat a Partner részére, melyhez a Megbízó kifejezett hozzájárulását adja a szolgáltatás igénybevételével illetve a szervezés díja/foglaló megfizetésével.

Amennyiben a Megbízó a Partnernél nem a korábban egyeztetett és a visszaigazoláson szereplő, hanem olyan másik szolgáltatást kíván igénybe venni, amelynek értéke  vagy fajtája lényegében eltér az egyeztetett szolgáltatástól, úgy Partner jogosult dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem. Az igénybe venni kívánt másik szolgáltatás ellenértékének helyszínen történő megfizetéséről is a Partner, mint szolgáltató, saját hatáskörben dönti el. Ezekért a menet közben, Megbízó által kért módosításokért, a Megbízott felelősséget nem vállal.

Adatkezelés, adatvédelmi szabályok

Megbízott adatvédelmi tájékoztatója a  https://www.partylimuzin.net/adatvedelmi-nyilatkozat címen érhető el és az ÁSZF integráns részét képezi.

Szerződés megszüntetése

A Megbízó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a Megbízott részére történő megküldésével a weboldalon és az ÁSZF-ben feltüntetett feltételek mellett. Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a Megbízó köteles erről írásban értesíteni Megbízottat. Az írásbeli tájékoztatás az  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre lehetséges. Az elektronikus elérhetőségre küldött tájékoztatás csak akkor minősül kézbesítettnek Megbízott részére, ha annak tudomásul vételéről Megbízott visszajelzést küld elektronikus levél formájában.

 A szerződés létrejöttét követően befizetett összegek az alábbi esetekben járhatnak vissza Megbízónak.

A díj befizetését követően Megbízó részéről , az esemény napján történő elállás esetén Megbízott a teljes (100%) díjat megtarthatja, követelheti a Megbízótól, a weboldalon és zs ÁSZF-ben feltüntetett feltételekkel. Ettől a Megbízott egyes esetekben méltányosságból eltekinthet!

Amennyiben a Megbízott áll el a szerződéstől, akkor teljes egészében köteles a díjelőleget, vagy a teljes díjat visszafizetni. Megbízotti elállás esetén további díjra nem tarthat igényt a Megbízott, illetve a már megfizetett díjhátralékot is teljes egészében vissza kell fizetnie.

Jótállás, szavatosság, panaszkezelés

Megbízott felhívja a figyelmet, hogy tevékenysége arra korlátozódik, hogy programokat és eseményeket megszervezzen. Amennyiben Megbízott igazolja, hogy ennek érdekében minden elvárható magatartást megtett, a tőle telhető gondossággal járt el, akkor az esetlegesen a Megbízó által remélt eredmény elmaradásáért nem felelős. Megbízott csak arra tud felelősséget vállalni, hogy a program létrejötte érdekében gondosan eljár.

A Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a Partnerek által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatait, és a Partnerek saját szolgáltatásait megismeri és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy a Partner és a Megbízó között esetlegesen felmerülő jogvita esetén Megbízott kizárólag közvetítő, és a Partner szolgáltatásaiért NEM vállal felelősséget.

Megbízó kifejezetten vállalja, hogy kizárólag a Partnerrel szemben érvényesít hibás teljesítési igényt, és kifejezetten lemond arról, hogy a Megbízottal szemben hibás teljesítési igényt érvényesítsen.

Megbízott az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli. Ügyfélszolgálat elérhetőségei: +36705134553 Email:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben Megbízó panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Megbízó jogosult vitás eset rendezésének igényével a Budapesti kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni,  és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz intézhet bejelentést.

Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra a Megbízott kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Megbízott előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

A Megbízott szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

A felelősség korlátozása

A Megbízó köteles minden időben a Megbízott szabályzatait betartani. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott szervezésével létrejött programon saját felelősségére vesz részt.  A Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott a programok részét képező események lebonyolítását és közvetítését végzi.

Alkalmazandó jog

Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók.

Top